Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen op 28 maart 2017 aangenomen

SAMENVATTING
Op 19 april 2016 is het Initiatief wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen met een ruime meerderheid van de stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Een klein jaar later, op 21 maart 2017, debatteerde de Eerste Kamer over het aannemen van dit wetsvoorstel. Het CDA en de SP dienden een motie in. Op dinsdag 28 maart 2017 vond de plenaire behandeling plaats en is over het wetsvoorstel en over deze motie gestemd. De motie is verworpen en het wetsvoorstel is daarbij door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel gaat daadwerkelijk wet worden. Een aantal in het oog springende wijzigingen in het wetsvoorstel worden hieronder kort toegelicht.

Gemeenschap van goederen wordt beperkt
Het wetsvoorstel stelt dat bij een huwelijk waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, niet langer sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, maar van een beperkte gemeenschap van goederen. De gemeenschap van goederen omvat alle goederen en schulden van beide echtgenoten bij aanvang van het huwelijk of die tijdens het huwelijk opgebouwd worden of ontstaan. Volgens het nieuwe wetsvoorstel vallen voorhuwelijkse goederen en schulden alleen in de gemeenschap als deze gemeenschappelijk, dus van beide echtgenoten, zijn. Goederen die geërfd of geschonken worden maken geen deel uit van de huwelijksgemeenschap.

De nieuwe wet biedt echter wel een insluitingsclausule; geërfd en geschonken vermogen maakt alleen deel uit van de gemeenschap als in het testament of bij de gift is bepaald dat dit vermogen zal behoren tot de gemeenschap van goederen. Voor echtgenoten die al in gemeenschap van goederen getrouwd zijn op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt, geldt de oude regeling.

Draagplicht van schulden en verhaal van schuldeisers
Ook de draagplicht van schulden en het verhaal van privé schuldeisers veranderen met de nieuwe wet. Zo staat in de nieuwe wet dat echtgenoten de gemeenschapsschulden die niet uit gemeenschapsgoederen kunnen worden voldaan voor een gelijk deel dienen te dragen, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere draagplicht voortvloeit. De nieuwe wet beperkt tevens de mogelijkheid tot het verhaal door schuldeisers voor eigen schulden van een echtgenoot: zo is het verhaal voor privé schulden in de nieuwe wet beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed.

Vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid partner
In het geval dat één van de echtgenoten zich heeft ingespannen voor een onderneming die buiten de gemeenschap valt, kan de gemeenschap van goederen een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van de kennis, vaardigheden en arbeid, welke de echtgenoot of echtgenote heeft aangewend voor deze onderneming.

Door het aannemen van de nieuwe wet zal naast de (beperkte) gemeenschap van goederen vaker sprake zijn van privévermogens van beide echtgenoten. Er zal dus steeds vaker een beroep worden gedaan op vergoedingsrechten, die ontstaan door de verschuiving van de verschillende vermogens van de echtgenoten. Voor echtgenoten wordt het dus nog belangrijker om een goede administratie bij te houden waaruit blijkt tot welk vermogen bepaalde goederen behoren. Indien echtgenoten een andere samenstelling van het vermogen wensen, dan dienen zij daarvoor ook in het nieuwe stelsel huwelijkse voorwaarden te laten opstellen bij de notaris.

Wanneer de nieuwe wet in werking zal treden, is nog onduidelijk. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie en beeldmateriaal vindt u in onze online press room.